ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): econ@nia.or.th
  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): social@nia.or.th