การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคล

ด้วยการดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) "ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (MIS)" จะมีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญ เพื่อวัตุประสงค์ในการพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน การลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผลของโครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาที่ "ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (MIS)" จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ วิธีการในการเก็บรักษาและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางและวิธีในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเมื่อท่านต้องการใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://nia.or.th/privacy-policy.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล์ [email protected]

 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): [email protected]

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): [email protected]