การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคล

ด้วยการดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) "ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (MIS)" จะมีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญ เพื่อวัตุประสงค์ในการพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน การลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาที่ "ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (MIS)" จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ วิธีการในการเก็บรักษาและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางและวิธีในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเมื่อท่านต้องการใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://nia.or.th/privacy-policy.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล์ privacy@nia.or.th

 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): econ@nia.or.th

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): social@nia.or.th