Contact

Your contact page.

One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
P: 425.555.0100
Support: Support@example.com
Marketing: Marketing@example.com
 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): econ@nia.or.th

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): social@nia.or.th