ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์เพื่อใช้ในการเข้าระบบ กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากต้องมีการยืนยันตนผ่านอีเมล์

กรุณากรอกรหัสผ่าน
กรุณากรอกรหัสผ่านยืนยัน

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อของท่าน
กรุณากรอกชื่อตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณากรอกนามสกุลตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณาเลือกจังหวัดตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณาเลือกอำเภอหรือเขตตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณาเลือกตำบลหรือแขวงตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ตามข้อมูลในบัตรประชาชน
กรุณากรอกเบอร์มือถือ

กรุณาเลือกจังหวัดของที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาเลือกอำเภอหรือเขต ของที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาเลือกตำบลหรือแขวง ของที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
กรุณากรอกหมายเลขมือถือที่ใช้ในปัจจุบัน
 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): econ@nia.or.th

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): social@nia.or.th