ข่าวประกาศ :

เนื่องจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบแบบ Single Sign-On ซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก โดยในช่วงแรกจะเปิดการใช้งานการเข้าระบบขนานกันไปกับระบบเดิมก่อน นอกจากนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานระบบมีความสับสนในการใช้งาน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Single Sign-On สำหรับระบบจัดการโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแบบออนไลน์ไว้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านขวา

คู่มือการใช้งาน Single Sign-On
INNOVATION NATION...ประเทศแห่งนวัตกรรม
NIA ยังคงเดินหน้าการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสต์ประเทศไทย 4.0 พร้อมมุ่งผลักดันให้ไทยเข้าสู่การเป็น “Innovation Nation” หรือ ประเทศแห่งนวัตกรรม และเพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ NIA จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่ง “สร้าง” ความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่นำไปสู่การเติบโตทางนวัตกรรมของประเทศ และเป็นไปอย่างสอดคล้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม
13,020
+
Users
1,918
ISP
5,232
+
Companies
11,192
Projects
 
National Innovation Agency (NIA)
ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเครือข่ายวิชาการอย่างมีบูรณาการ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
เข้าชมเว็บไซต์
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม” (Mulgan, 2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ในการนำนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การดำเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จำกัดขอบเขต หรือความหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

นวัตกรรมเพื่อสังคม
เข้าชมเว็บไซต์
ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน เช่น เงินทุน บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยลดภาวะความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้าชมเว็บไซต์
นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม
นวัตกรรม มุ่งเป้า
 • ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
 • ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • ธุรกิจนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์
 • SMART PLANTATION SOLUTION สำหรับการเพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด
 • POST HARVESTING สำหรับทุเรียน มังคุด มะม่วง
Learn more
เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ
MIND CREDIT
 • ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
 • เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Learn more
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)” ขึ้นในปี 2562 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (startups) ให้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการบริษัท และส่งเสริมจุดแข็ง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศและภูมิภาคต่อไป
Growth Program
 • เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • SMEs ต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ใน 3 ปีเป็นบวก
 • ทั้ง SMEs และสตาร์ทอัพต้องไม่ติดประวัติทางการเงิน สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตามปกติ
 • สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจกลไกสินเชื่อ ต้องมีเงินฝาก หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมด้วย
 • สำหรับสตาร์ทอัพควรมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดโครงการ
 • ผู้สมัครยินยอมเปิดเผยข้อมูลธุรกิจบางส่วนในการอบรมบางหัวข้อเพื่อการให้คำแนะนำที่ตรงจุดและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
Learn more
What is innovation & How to write innovation proposal
แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมรับทุนจาก สำนักวัตกรรมแห่งชาติ
 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): [email protected]

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): [email protected]